Maximale incassokosten berekenen

NIEUWE INCASSOWET MET INGANG VAN 1 JULI 2012

Deze wetgeving geldt voor vorderingen op consumenten c.q. niet bedrijven. Van deze wetgeving mag niet ten nadele van de consument worden afgeweken.

Voordat incassokosten in rekening mogen worden gebracht moet de schuldeiser eerst een aanmaning sturen aan de debiteur. Deze aanmaning dient aan een aantal voorwaarden te voldoen, namelijk:

  • betalingstermijn van minimaal 14 dagen.
  • een aankondiging van de gevolgen indien niet op tijd wordt betaald;
  • in het bijzonder de maximale hoogte van de incassokosten die dan verschuldigd zijn;
  • en indien van toepassing (zie verderop) de hoogte van de BTW die dan over de incassokosten berekend zal worden.

Wanneer na deze aanmaning niet betaald wordt, mogen de incassokosten in rekening worden gebracht.
 Het versturen van een aanmaning die voldoet aan de hierboven vermelde eisen is een harde voorwaarde om bij een volgende stap incassokosten in rekening te mogen brengen. Zo nodig zal de schuldeiser moeten aantonen dat deze brief is gestuurd.

Incassowijzer maakt het u makkelijk! Indien u het factuurbedrag heeft ingevoerd (of de som van meerdere facturen) berekent de calculator het maximale bedrag aan incassokosten dat u aan uw debiteur moet meedelen en neemt dit over in onderstaande voetnoot. U kopieert de voetnoot in uw betalingsherinnering en daarmee voldoet u aan de vereiste regelgeving. Let op ! Er geldt een voetnoot A indien u BTW-plichting bent en een voetnoot B wanneer u niet BTW-plichtig bent.

A: Indien U BTW-plichtig bent dient u onderstaande voetnoot op te nemen in uw herinnering:


Wanneer u niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en u ten opzichte van ons in verzuim verkeerd, wij wettelijk verplicht zijn u er op te wijzen dat wij na het verstrijken van de aan u bij onderhavig schrijven gestelde termijn, ten opzichte van u aanspraak (kunnen) maken op vergoeding van de buitengerechtelijke kosten en deze kosten als gevolg van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten als genoemd in artikel 6:96 BW maximaal bedragen   exclusief BTW.

B: Indien u NIET BTW-plichtig bent dient u onderstaande voetnoot op te nemen in uw herinnering:


Wanneer u niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en u ten opzichte van ons in verzuim verkeerd, wij wettelijk verplicht zijn u er op te wijzen dat wij na het verstrijken van de aan u bij onderhavig schrijven gestelde termijn, ten opzichte van u aanspraak (kunnen) maken op vergoeding van de buitengerechtelijke kosten en deze kosten als gevolg van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten als genoemd in artikel 6:96 BW maximaal bedragen   exclusief BTW.

Indien van toepassing de vergoeding wordt verhoogd met een percentage dat overeenkomt met het percentage, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968, indien wij voor de verkrijging van voldoening buiten rechte gebruik moeten maken van een dienst als bedoeld in de Wet op de omzetbelasting 1968 ter zake waarvan op grond van die wet omzetbelasting is verschuldigd en wij de aan u in rekening gebrachte omzetbelasting niet op grond van genoemde wet kunnen verrekenen en wij zulks nadrukkelijk verklaren en voorts verklaren dat de kosten in verband daarmee zijn verhoogd.

Bel mij terug

Vul hieronder uw telefoonnummer in en wij bellen u zo snel mogelijk, op het door u gewenste tijdstip terug!

Bel mij