Invorderingsstappen

Incasso

Dit is de fase voorafgaand aan de gerechtelijke invordering (gerechtelijke procedure). In deze fase wordt getracht betaling te verkrijgen van uw debiteur door middel van schriftelijke en telefonische sommatie. De druk op uw debiteur wordt op subtiele doch correcte wijze verhoogd.

Lees meer

Proces

De gerechtelijke invordering (proces) vangt aan met een dagvaarding. Een dagvaarding is een officiële, schriftelijke oproep om voor een gerecht te verschijnen. De dagvaarding is het eerste processtuk in een civiele procedure en vermeldt waar het in de zaak om gaat en op welke gronden de eis berust.

Lees meer

Executie

De gerechtsdeurwaarder zal het vonnis betekenen aan de veroordeelde partij (uw debiteur) en bevel doen om binnen twee dagen aan de inhoud van het vonnis te voldoen. Wanneer hieraan geen gevolg wordt gegeven, kan de gerechtsdeurwaarder overgaan tot het leggen van beslag.

Lees meer